PRAVILA NAGRADNE IGRE za 10.000€

Družba Prodom d.o.o. (v nadaljevanju organizator), s sedežem na Dolenjski cesti 184 v Ljubljani, registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani (št. reg. vložka 1/41820/00 z dne 20.04.2005, identifikacijska številka za DDV: SI40949699), prireja nagradno igro z imenom »NAGRADNA IGRA 10.000 €«.

Nagradna igra bo potekala od 07.03.2022 do 22.12.2022, na področju EU. Nagradna igra bo potekala v katalogih podjetja Prodom d.o.o., preko oglasov z naslovom »NAGRADNA IGRA 10.000 €« v tiskanih medijih in tiskanih reklamnih oziroma oglasnih sporočilih.

Sodelovanje v nagradni igri je možno z vrnitvijo »KUPONA ZA SODELOVANJE«, ki ga potrošnik pridobi s prejemom kataloga podjetja Prodom d.o.o. ali kot odziv na zastavljeno nalogo, objavljeno v tiskanih medijih in tiskanih reklamnih oziroma oglasnih sporočilih z naslovom »NAGRADNA IGRA 10.000 €«.

Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba, ki je starejša od 18. let. Prejemnik kataloga podjetja Prodom d.o.o. lahko v nagradni igri sodeluje tako, da pravočasno vrne na naslov organizatorja nagradne igre »KUPON ZA SODELOVANJE«. Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri tudi, če se na katerikoli objavljen naslov organizatorja igre odzove na podlagi v tiskanih medijih in tiskanih reklamnih oziroma oglasnih sporočilih objavljenih razpisov z naslovom »NAGRADNA IGRA 10.000 €«.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo, ter se z njimi strinjajo. V nagradnem žrebanju bodo sodelovali vsi, ki so v času trajanja nagradne igre na naslov organizatorja poslali »KUPON ZA SODELOVANJE«, ter vsi, ki se bodo, na podlagi v tiskanih medijih in tiskanih reklamnih oziroma oglasnih sporočilih objavljenih razpisov z naslovom »NAGRADNA IGRA 10.000 €«, odzvali na naslov organizatorja igre.

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, oziroma preko različnih načinov, ki so opredeljeni v teh Pravilih. Organizator bo upošteval vse tiste »KUPONE ZA SODELOVANJE«, ki jih bo prejel po pošti do vključno 22.12.2022. Za izgubljene, zakasnele ali nepopolne prijave organizator ne more prevzeti odgovornosti in bodo obravnavane kot neveljavne. Prav tako bo organizator upošteval kot pravočasne tiste prijave za sodelovanje v nagradni igri na podlagi odziva v tiskanih medijih in tiskanih reklamnih oziroma oglasnih sporočilih objavljenih razpisov z naslovom »NAGRADNA IGRA 10.000€«, ki bodo podani na naslov organizatorja do vključno 22.12.2022 do 9h zjutraj.

Ob zaključku nagradne igre se pristopi k žrebanju. Žrebanje bo izvedeno dne 22.12.2022 ob 12.00 uri. Žrebanje bo izvedel organizator v svojih poslovnih prostorih. Žrebanje bo izvajala komisija, sestavljena iz 3 članov. Vrednost glavne nagrade je 10.000€.

Organizator bo izmed vseh sodelujočih v nagradni igri naključno izžrebal nagrajenca. Žrebanje se izvede enkrat. V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se žrebanje ne ponovi, nagrada ne bo podeljena in se znesek prenese v naslednji nagradni sklad. Žrebanje je dokončno. Pritožbe zoper žreb niso možne. Za nečitljive ali kakorkoli drugače nepravilno ali nepopolno izpolnjene obrazce prireditelj ne odgovarja, tak sodelujoči pa tudi ne more postati nagrajenec.

Šteje se, da je sodelovanje veljavno, če sodelujoči, ki vrne na naslov organizatorja »KUPON ZA SODELOVANJE« na katerem je obkljukal kvadratek »Da, želim sodelovati v nagradni igri…« ter le-tega podpiše, ali če sodelujoči z odzivom na v tiskanih medijih in tiskanih reklamnih oziroma oglasnih sporočilih objavljenih razpisov z naslovom »NAGRADNA IGRA 10.000 €« pravilno odgovori na tam zastavljeno vprašanje ali opravi podano nalogo.

Če posameznik ne izpolni pravilno in popolno zgoraj opredeljenih obveznosti, se šteje, da na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade. Izžrebanec bo pisno obveščen o nagradi v roku 8 dni od opravljenega žrebanja.

V sklopu obvestila o prevzemu nagrade bo izžrebanec obveščen tudi o datumu, do katerega bo možen prevzem nagrade, le ta pa ne bo krajši od 30 dni. V kolikor se izžrebanec v 40 dneh po izvedenem žrebanju ne bo odzval na poziv organizatorja in se do navedenega datuma ne bo zglasil na sedežu organizatorja oz. se ne bo pisno dogovoril drugače, se šteje, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade, organizator pa nagrade ne bo več zavezan izplačati in je prost vseh obveznosti. Nagrada ni prenosljiva.

Uslužbencem podjetja Prodom d.o.o. in njihovim ožjim družinskim članom je sodelovanje v tej nagradni igri prepovedano. Izžrebanec nagrade bo objavljen na naši spletni strani www.vitalmarket.si. Nagrajenec bo moral plačati akontacijo dohodnine v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku. Ob prevzemu nagrade se mora dobitnik identificirati z osebnim dokumentom. Vsak sodelujoči v nagradni igri prejme dobitek (razni uporabni izdelki v skupni vrednosti najmanj 500€) najkasneje v 30 dneh po opravljenem žrebanju.

Osebni podatki udeležencev nagradne igre se uporabljajo za izvedbo nagradne igre podjetja Prodom d.o.o. Podatki se hranijo za čas trajanja nagradne igre, podjetje pa jih nikomur ne posreduje. Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem podajo privolitev, da se njihovi podatki uporabljajo v marketinške namene podjetja Prodom d.o.o., do preklica.

Nagrajenec soglaša, da podjetje Prodom d.o.o. njegovo ime in priimek uporabi za namene promocije svoje ponudbe, obveščanja o novostih in posredovanje aktualnih in ugodnih ponudb, pri čemer je nagrajenec to soglasje podal že ob prijavi na nagradno igro. Če nagrajenec ne podpiše soglasja, izgubi pravico do nagrade. Podjetje ima pravico podatke nagrajenca posredovati oglaševalski agenciji.

Podjetje hrani podatke do vašega preklica, posameznik pa ima poleg tega pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in izdaje potrdila v zvezi s temi podatki, pravico do popravka, izbrisa, prenosa in omejitve obdelave svojih podatkov pri podjetju in pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.

Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Zahtevo lahko posameznik poda na elektronski naslov www.vitalmarket.si. Pravila nagradne igre so objavljena tudi na spletni strani organizatorja www.vitalmarket.si.